Sin Squadron Squadron, ISDII Warrior

Talon Jade
72
Hollow
0
Kazraran
0
Earnim Branet
0
Wraithdog
0
Kane Polybius
0
SkyShadow
14
Robert Hogan
477
Ma'tikk Za'bezz
0
Valkrus
0
Exar Kit
28
SP
0
MP
591
Art
0
Bonus
0
Total Score
591  

Actions